Stadgar för
Förbundet Kristen humanism

Stadgarna antagna vid årsmötet 2022-08-13.

Förbundet har sina rötter i Förbundet för Kristet Samhällsliv (bildat 1918) och i Förbundet för Kristen humanism (bildat 1937). 1971 slogs de två organisationerna samman i Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn. Förbundet fick sitt nuvarande namn 2011. 

§ 1 Namn
Föreningens namn är Förbundet Kristen humanism.

§ 2 Syfte
Förbundets syfte är att belysa och skapa opinion kring frågor om livsåskådning och etik, politik och kultur. Detta sker på basis av en värdegrund som präglas av kristen tro och övertygelsen om alla människors lika och okränkbara värde samt av den humanistiska idétraditionen och av solidaritet, demokrati och ekologisk hållbarhet.

Förbundet gestaltar hur kristen tro, humanism och skapelsens integritet hör samman genom att skapa rum för gemensamt lärande i form av mänskliga möten, texter och publikationer. Därvid vill förbundet föra dialog kring synen på människa, natur och samhälle, med civilsamhälle, forskare på olika vetenskapliga områden och politiska partier.

Förbundet är ekumeniskt och är partipolitiskt obundet. Det eftersträvar öppna och respektfulla kontakter mellan människor med olika tro och andlighet, livsåskådning och samhällssyn.

§ 3 Uppbyggnad
Förbundet är uppbyggt som en rikstäckande förening av enskilda medlemmar. Arbetet sker i arbetsgrupper, lokala grupper eller kretsar, som kan vara organiserade med egna årsmöten och styrelser utan att utgöra egna juridiska personer. Förbundet verkar genom konferenser och föredrag samt genom publicering av artiklar och skrifter.

§ 4 Medlemskap
Enskild person som stöder förbundets syfte blir medlem genom att betala den årsavgift som fastställts av det senaste årsmötet. Flera personer, som tillhör samma hushåll, får betala en gemensam årsavgift om årsmötet beslutat om en sådan.

En medlem eller lokal grupp, som allvarligt motverkar förbundets syften och värdegrund eller som skadar förtroendet för dess arbete, kan uteslutas av en enhällig styrelse sedan medlemmen eller gruppen har fått tillfälle att yttra sig i frågan.

§ 5 Årsmöte
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och hålls, på styrelsens kallelse, före augusti månads utgång. Endast sådana dagordningspunkter som framgår av kallelsen får tas upp till beslut. Kallelse skall utfärdas senast åtta veckor före årsmötet och skall innehålla det underlag som behövs för att årsmötet ska kunna behandla ärendena. Medlem som vill få ett ärende behandlat vid årsmötet ska meddela styrelsen senast tio veckor före årsmötet. Sådana ärenden, jämte styrelsens yttrande, skall delges medlemmarna i anslutning till kallelsen till årsmötet.

Årsmötet fastställer röstlängden, där varje enskild medlem eller hushåll, som deltar i årsmötet, har en röst. Röstning genom ombud är ej tillåten. Varje ärende avgörs med acklamation eller rösträkning med enkel majoritet, utom vid beslut enligt 11 och 12 §§. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

Följande ärenden skall behandlas av ett ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande och röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Framläggande av resultat- och balansräkningar
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret:

a) fastställande av antalet styrelseledamöter
b) val av ordförande
c) val av de övriga ledamöter som inte redan är valda av föregående årsmöte.

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret
13. Val av valberedning för styrelse och revisorer inför nästa årsmöte
14. Fastställande av årsavgift
15. Övriga frågor

a) anmälda av styrelsen
b) anmälda av medlemmarna till styrelsen
c) Information

§ 6 Styrelse
Förbundet leds av en styrelse som ansvarar för förbundets organisation och verksamhet. Styrelsen är för sin förvaltning ansvarig inför årsmötet, till vilket den årligen avger årsredovisning i form av bokslut och verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.

Styrelsen består av en ordförande och minst nio, högst tretton ledamöter. Ordföranden utses för en tid av ett år. Övriga ledamöter i styrelsen utses för en tid av två år, varvid varje år val förrättas av fyra till sju ledamöter. Tidsperioden för vald ledamot påbörjas respektive avslutas normalt i samband med årsmöte.

För styrelsens beslutsfattande fordras att minst hälften av dess ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I övrigt får styrelsen genom en arbetsordning besluta om fördelning av uppgifter och ansvar inom styrelsen, sammanträdesformer och liknande.

§ 7 Firmateckning
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av den eller de som styrelsen utser.

§ 8 Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 9 Valberedning
Valberedningen för val av revisorer och revisorssuppleanter samt för övriga funktionärsval utses av det ordinarie årsmötet. I fråga om styrelseledamöter har den till uppgift att till årsmötet föreslå de ledamöter som inte redan har valts av föregående årsmöte.

Uppstår en vakans bland de funktionärer som valts vid ett årsmöte, och som behövs för att styrelsen eller ett årsmöte ska fungera tillfredsställande, ska valberedningen snarast begära att styrelsen kallar till extra årsmöte samt lämna förslag till nyval för den posten.

§ 10 Revisorer
För granskning av förbundets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska det finnas två revisorer. Minst en av de ordinarie revisorerna och en av revisorssuppleanterna skall vara kunniga i bokföring och revision.

Styrelsen ska ge revisorerna tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning revisorerna anser nödvändig. Granskningen ska vara verkställd och revisionsberättelsen vara avlämnad till styrelsen innan kallelsen till ett ordinarie årsmöte utfärdas.

§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara skriftligt och motiverat, och skall ha inkommit till styrelsen eller beslutas av styrelsen innan kallelsen till årsmötet utfärdats. Ändringar av 1 – 11 §§ kan beslutas endast med minst två tredjedels majoritet av årsmötesdeltagarna.

§ 11 Upplösning
För upplösning av förbundet krävs samstämmiga beslut vid både ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte, som inkallats enkom för denna fråga. Det extra årsmötet skall hållas inom minst tre och högst sex månader från det ordinarie årsmötet. Förslaget om upplösning skall båda gångerna ha godkänts av minst tre fjärdedelar av årsmötesdeltagarna.

I beslut om upplösning skall anges att förbundets nettotillgångar tillfaller ett bestämt ekumenikfrämjande och kristet humanistiskt ändamål. Förbundets ekonomiska bidragsgivare skall delges handlingar utsända inför, och beslut fattade vid såväl det ordinarie som det extra årsmötet.

Ladda ner stadgarna som PDF.