Vad är Kristen humanism?

Med sina rötter i en etablerad kristen humanistisk tradition vill Förbundet Kristen humanism verka för ekumenik och en öppen kristendomssyn samt främja goda förbindelser mellan den kristna kyrkan och kultur- och samhällslivet.

En sådan hållning innebär att förbundet i sin verksamhet eftersträvar öppna kontakter mellan olika tros-, livs- och samhällsåskådningar och med vetenskapligt, politiskt och socialt arbete. Vi söker också impulser i konstnärligt skapande, ideella folkrörelser och internationella solidaritetssträvanden.

Förbundet vill genom dialog och studier bidra till en klarare insikt om innebörden av kristendomens relationer till kultur- och samhällsliv och i gudstjänst- och andaktsliv söka Kristi kyrkas enhet.

Förbundet Kristen humanisms rötter

• 1918 bildades Förbundet för Kristet samhällsliv av bland andra Nathanael Beskow.

• 1937 grundades Förbundet för Kristen humanism av bland andra Georg Landberg och Manfred Björkquist.

• 1971 slogs de två organisationerna samman, och Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn bildades. 2011 bytte organisationen namn till Förbundet Kristen humanism.

Att läsa

Här kan du läsa mer i en artikel av Bo Nylund om den kristna humanismen i ett idéhistoriskt perspektiv: ”Kristen humanism – en idéhistorisk skiss

Material att ladda ner

Här finns vår folder som presenterar förbundet:

Folder Kristen Humanism 2018

Här finns en affisch som den som vill gärna får skriva ut och sprida:

Affisch A3

Affisch A4