Värdegrund

Antagen av styrelsen för Förbundet Kristen humanism, 18 mars 2023.

Förbundet Kristen humanism är en ekumenisk organisation där vi, utifrån olika kyrkor och traditioner, förenas i tron på den treenige, ende Guden; att Gud är alltings Skapare; att Gud har blivit människa i Jesus Kristus för att åstadkomma försoning; och att Guds Ande kallar oss till gemenskap och tjänst för medmänniskan.

Vår verksamhet präglas av flera kompletterande perspektiv:

1. Grunden: Kristen tro
Bibeln är Guds Ord och en fast grund för vår tro, som behöver tolkas och levas i en föränderlig samtid. Till vår hjälp finns den Heliga Anden och kyrkans olika traditioner, lika väl som vårt mänskliga förnuft, vår ökande kunskap och våra enskilda och gemensamma erfarenheter.

Detta innebär att Förbundet söker en trosfördjupning, där enskildheter tolkas utifrån en helhetssyn och ställs i relation till hur vår praktik påverkar oss själva, våra medmänniskor och hela skapelsen.

2. Anknytning till humanismen
Kristen humanism bygger på den bildningstradition och filosofi som betonar människans potential, frihet och moraliska ansvar enligt vars och ens egna förutsättningar. Vi ser människan i ett större sammanhang, som inbegriper samhället och skapelsen. Till vår natur är vi meningssökande, men präglas också av våra brustna relationer med Gud, andra människor och allt skapat.

Detta innebär att Förbundet bejakar humanismens bildningsideal, filosofi och tro på människans oanade förmågor och moraliska ansvar men utan en övertro på hennes förnuft och godhet.

3. Hållbarhet och allas lika värde
Grunden för den kristna humanismens arbete för alla människors lika värde och värdighet är tron på att Gud har skapat varje människa till sin avbild. Förbundet slår därför vakt om den enskildes rättigheter, så som de definieras i konventionerna om mänskliga rättigheter. Därvid lägger Förbundet lika stor vikt vid de politiska, de ekonomiska, de sociala och de kulturella rättigheterna. Vi erkänner också att dessa rättigheter medför motsvarande skyldigheter i relation till andra människor och till skapelsen.

Detta innebär att Förbundet stöder kampen mot alla former av fattigdom och förtryck, var och hur de än uppträder. Förbundet hävdar att såväl den offentliga sektorn och civilsamhället som näringslivet och enskilda personer har ett ansvar för detta arbete, var och en utifrån de förutsättningar och möjligheter som står till buds.

Förbundet verkar för denna människosyn utifrån följande hållbarhetsaspekter:

a) Social och kulturell hållbarhet
Kristen humanism främjar det gemensamma goda och solidariteten mellan enskilda personer och grupper av människor med olika bakgrund. Vi menar att en samhällsutveckling som alltför mycket betonar individens frihet leder till ojämlikhet mellan grupper och enskilda, och att ett sådant samhälle inte blir socialt hållbart. Kulturella traditioner kan främja gemenskap och meningsskapande.

Detta innebär att Förbundet motverkar samtidens starka betoning av individens egenintresse och verkar för större solidaritet och djupare insikter om vårt ömsesidiga beroende.

b) Demokratisk hållbarhet
Varje människas lika värde betyder att var och en har rätt att på lika villkor delta i gemensamma beslut som påverkar samhället, på lokal nivå likaväl som i större sammanhang. Detta förutsätter goda samtal, där olika erfarenheter och uppfattningar får bli hörda. Omröstningar och val på olika nivåer måste vara fria och rättvisa, och dessutom ska resultatet av dem omsättas i praktiken, samtidigt som minoriteters åsikter, behov och rättigheter respekteras. De förtroendevalda ska kunna ställas till svars för sina handlingar eller sin underlåtenhet. Liknande demokratiska värderingar bör även främjas i den privata sfären och hos marknadens aktörer.

Detta innebär att Förbundet verkar för att stärka demokratiska samtal, processer och värderingar i hela världen, även i vårt eget land.

c) Ekologisk hållbarhet
Mänskliga rättigheter är ett starkt fokus i Förbundets verksamhet. Samtidigt framhåller Kristen humanism att Gud har skapat universum och att mänskligheten är en del av skapelsen. Människan har fått Guds uppdrag att förvalta skapelsen med respekt för naturens mångfald och balans. Det måste ske på ett sådant sätt att framtida generationers möjligheter att leva ett gott och värdigt liv inte fördärvas genom resursslöseri som hotar klimatet och den biologiska mångfalden.

Detta innebär att förbundet verkar för mer ekologiskt hållbar produktion och konsumtion. Såväl den enskildes levnadssätt som samhällets ekonomiska system måste ställas om. Det kan inte längre bygga på ständig ekonomisk tillväxt utan behöver, givet tillräcklig levnadsstandard, ge större tyngd åt icke-materiella värden.

4. Nutids- och framtidssyn
Kristen humanism har en hoppfull och realistisk syn på samtiden och framtiden. Detta bygger på vår tro att Gud både är en aktiv kraft av kärlek i evolutionen, i historien och bortom rum och tid, och ger människan stor frihet att påverka livet. Det bygger också på att hela skapelsen, och inte bara människan, försonas med Gud i Jesus Kristus.

Detta innebär att Förbundet verkar för att spana efter var Guds rike bryter fram här och nu så att vi kan främja det genom att vara en profetisk röst i vår samtid. Samtidigt vidmakthåller vi hoppet om den dag då Gud skapar ”nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor”.

Verksamheten i Förbundet kristen humanism grundas i de värderingar som beskrivs i detta dokument. Samtal om förbundets värderingar ska främjas i interna möten och extern kommunikation, och ska vara respektfull och öppen.

Ladda ner dokumentet om värdegrund.