Sommarmöte 2010

2009 års sommarmöte hölls på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.

Temat för mötet var Det sårbara hoppet.

Medverkande vid sommarmötet var journalisten Erik Lindfelt, förre ärkebiskopen KG Hammar, den sydafriknske teologen, kristne humanisten och apartheidmotståndaren John W de Gruchy, Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling (Rosengård), Stina Oscarsson, konstnärlig ledare vid Orionteatern i Stockholm, med flera.

I samband med sommarmötet fortsatte, i form av en workshop, de diskussioner om ett ”Kristet humanistiskt manifest” som påbörjades vid sommarmötet 2009.

Sommarmötesutflykten bestod detta år av en tur till olika mål inne i Jönköping.

– – – – – – – –

Några nedslag, i form av kortreferat och citat från de olika föredragshållarna vid 2010 års sommarmöte:

KG Hammar

KG Hammar utgick från evolutionen, den kristna trons judiskhet och mystiken för att tala om ömsesidigheten mellan människa och Gud. Han bejakade såväl upplysning som evolution:

– Gud är inte färdig med sig själv utan behöver människans gensvar, den kärleksfulla handlingen i och för denna värld. Hoppet ligger i att varje människa kan göra skillnad, sårbarheten i att vi vågar öppna oss för varandra.

KG Hammar

– Frälsningen handlar om att göra oss mer mänskliga, inte mer religiösa. Det är en frälsning till, inte från denna värld.

John W de Gruchy

John de Gruchy, den sydafrikanske teologen och författaren till boken Confessions of a Christian Humanist ville helst prata om att vara kristen men såg det svårt, då alltför mycket av vad som kallas kristet inte går att försvara.

John W de Gruchy

John de Gruchy utmejslade några kännetecken kring den kristna humanismens identitet som utmaningar till både världen och kyrkan:

– Kristen humanism handlar om att vara sant mänskliga tillsammans – human – i världen.

Den kristna humanismen är inklusiv, vilket föregår allt annat såsom ras, religion och nation och går bortom vår tids självintressen. Med skapelsen i centrum är den angelägen om den globala miljön, freden, rättvisan och kampen för mänskliga rättigheter.

John W de Gruchy

– Kristen humanism handlar om respekt istället för tolerans för olikheter, om vägen till att bli mänskliga tillsammans. sade de Gruchy djupt engagerad i post-apartheidarbetet i sitt hemland.

John W de Gruchy och KG Hammar

I ett gemensamt samtal talade Hammar och de Gruchy om kristen humanism som motgift till osund religion. Varken de Gruchy eller Hammar såg Jesus som en särskilt from person.

Inkarnationen i inklusiv bemärkelse menade båda vara det mest kristna bidraget till livet i denna värld.

John W de Gruchy

– Den avgörande frågan är hur vi ser på vem Jesus är för oss idag. Under nazismen var han den förföljde juden, i Sydafrika var han svart. Vem är han i dag i Irak, i Afghanistan? frågade de Gruchy

Stina Oscarsson

Orionteaterns konstnärliga ledare Stina Oscarson höll ett engagerat föredrag till försvar för andliga värden – demokratins infrastruktur – mot bakgrund av regeringens kulturutredning, där kultur mäts i ekonomisk effektivitet och där språket förvrängs:

– Själen är ingen god konsument. Vissa värden är omätbara och utanför ekonomins språk.

Använd ordens rätta innebörd. Det är girighet när vi ökar vår konsumtion, vår egen vinst!

Stina Oscarsson

– Själen är ingen god konsument!

Citat från Stina Oscarssons föredrag.

Ann Aldén och Maria Kjellsdotter Rydinger

Interreligiösa möten var ett tema som återkom både i Ann Eldéns föredrag och i Maria Kjellsdotter Rydingers verkstad. Ann verkar i Rosengård, Malmö och Maria vid Fryshuset, Stockholm, två interkulturella miljöer med möten mellan religioner i vardagen.