Uttalande vid årsmötet 2016 med Förbundet Kristen humanism 

17/9 2016 av Årsmötet 2016

Ämnen:

Stärk asylrätten igen!

Förbundet Kristen humanism, samlat till årsmöte 6 augusti i Växjö, har med stigande oro följt debatten om Sveriges asylpolitik. Vi förväntar oss att riksdag och regering, tillsammans med företrädare för trossamfunden och det övriga civilsamhället, arbetar för att åter ge Sverige en generös asylpolitik grundad på Barnkonventionen och Europakonventionen med respekt för människovärdet.

Mer än 60 miljoner människor är på flykt i världen och många av dem söker sig till Europa. Denna siffra lär öka när antalet klimatflyktingar blir större.  I stället för att göra allt för att ge dessa människor skydd ägnar Sverige och Europa i övrigt kraft på att sätta gränser och skydda vår egen trygghet. Asylrätten urvattnas och människor blir kvar i krigsområden under svåra umbäranden i tillfälliga flyktingläger. Samtidigt urholkas det internationella biståndet genom att kostnader för flyktingmottagandet belastar biståndsbudgeten.

De människor som nu kommer till Sverige och som beviljas asyl får som regel endast tidsbegränsade uppehållstillstånd, vilket försvårar integrationen för både barn och vuxna. De som kallas alternativt skyddsbehövande har inte längre rätt till familjeåterförening. Många barn riskerar att förbli traumatiserade.

Den kristna tron rymmer exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus visar genom ord och handling ett kärlekens exempel med särskilt omsorg om människor i utsatthet och Jesus själv var som barn på flykt. Det är kyrkans uppgift att påminna om och själv leva efter evangeliets grundläggande värderingar.

Den kortsiktiga politiken riskerar att urholka våra gemensamma värderingar, när vi inte längre prioriterar Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Det är därför bråttom för oss i Sverige att tillsammans vända den politiska utvecklingen och åter gå mot en mer generös integrations- och asylpolitik samt en uthållig biståndspolitik.